تعداد عنوان ها: 651
تعداد در صفحه:
مرتب سازی:

آزمون‌های فرافکنی شخصیت

2,100,000 ریال

مدیریت خدمات اجتماعی

2,000,000 ریال

مهندسی مالی و مدل سازی بازارها با رویکرد نرم افزار MATLAB

1,600,000 ریال

راهنمای کاربردی ابزار سازی در علوم رفتاری و روان شناختی

6,500,000 ریال

بررسی تطبیقی مبانی قانونی نظارت مالی و حسابرسی مستقل در بخش عمومی

2,900,000 ریال

مبانی مددکاری اجتماعی

1,200,000 ریال

مقدمه ای بر خدمات اجتماعی در اسلام

1,200,000 ریال

بررسی سبک نوشتار ولفگانگ بورشرت

500,000 ریال

زبان شناسی: منظری ایرانی

3,000,000 ریال

مبانی حسابداری بخش عمومی

2,300,000 ریال