دانشگاه علامه طباطبائی، کتابفروشی، ارسال آثار برای انتشار، کتاب مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 
تعداد عنوان ها: 612
تفکر آماری
کاظم ایزدی؛ جان.ال فیلیپس
550,000
مبانی اقتصاد ریاضی
احمد کورس؛ محمود تاجدار
1,000,000
برنامه ریزی و بودجه بندی در کشورهای فقیر
علی پارساییان؛ ویلدا وسکی
1,400,000
پیری
فریده دخت سید مظفری؛ لون دیویس
100,000
شناخت جهانگردی
پرویز دیبائی
400,000
در حرم دوست
ابراهیم زارعی
1,000,000
کارنامه همائی
عبد الله نصری
1,400,000
ادب و نگارش
حسن احمدی گیوی
1,200,000