تعداد عنوان ها: 668
تعداد در صفحه:
مرتب سازی:

ضرایب همبستگی و رگرسیون

2,600,000 ریال

انگلیسی با اهداف ویژه

3,500,000 ریال

مبانی مددکاری اجتماعی

2,700,000 ریال

نظریه قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

3,300,000 ریال

La pratique de l’écriture Niveau intermédiaire (A2/ B1)

1,500,000 ریال
1,900,000 ریال

روش های آماری

روش های آماری

1,900,000 ریال

وسایل ارتباط جمعی

1,600,000 ریال