تعداد عنوان ها: 651
تعداد در صفحه:
مرتب سازی:

بررسی تطبیقی مبانی قانونی نظارت مالی و حسابرسی مستقل در بخش عمومی

2,900,000 ریال
700,000 ریال

فناوری و ترجمه

فناوری و ترجمه

700,000 ریال

تأمین ‌مالی ‌مسکن

1,300,000 ریال

سنجش ترجمه در محیط آموزشی

1,000,000 ریال

دستور زبان فارسی باستان

600,000 ریال

حسابداری و کنترل های مالی و دولتی

3,200,000 ریال
1,500,000 ریال

اقتصاد گردشگری

اقتصاد گردشگری

1,500,000 ریال

راهنمای کاربردی ابزار سازی در علوم رفتاری و روان شناختی

6,500,000 ریال

آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (جلد هفتم)

3,500,000 ریال