تعداد عنوان ها: 651
تعداد در صفحه:
مرتب سازی:

تأمین ‌مالی ‌مسکن

1,300,000 ریال

مهندسی مالی و مدل سازی بازارها با رویکرد نرم افزار MATLAB

1,600,000 ریال

راهنمای کاربردی ابزار سازی در علوم رفتاری و روان شناختی

6,500,000 ریال
800,000 ریال

پایایی

پایایی

800,000 ریال