موضوعات: علوم اجتماعی
تعداد عنوان ها: 43
مجموعه مقالات همایش جامعه، فرهنگ و اقتصاد مقاومتی
علی‌اکبر تاج مزینانی؛ میترا عظیمی
300,000
تحلیل محتوی در علوم اجتماعی و انسانی
ال رادولف.هولستی؛ نادر سالار زاده امیری
350,000
مبانی مددکاری اجتماعی
محمد زاهدی اصل
350,000
تحلیل نهادی جرم در ایران
مسعود عالمی نیسی
400,000
مددکاری اجتماعی؛ کار با جامعه
محمد زاهدی اصل
300,000
چکیده مقالات همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی در ایران
علی اکبر تاج مزینانی؛ رضا امیدی
100,000
کارآفرینی و تعاون
جعفر هزار جریبی؛ سمیرا قاسمی زارع
250,000
کمره نامه
مرتضی فرهادی
450,000
مجموعه مقالات ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه
محمد زاهدی اصل؛ علی اکبر تاج مزینانی
100,000
کار گروهی با نوجوانان (اصول و کاربرد آن)
محمدحسین بازرگانی؛ اندرو مالکوف
200,000
درآمدی بر جامعه شناسی علمی انتقادی
ارل ببی؛ محمد حسین پناهی
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه