پر فروش ترین ها
تعداد عنوان ها: 8
وسایل ارتباط جمعی
کاظم معتمدنژاد
450,000
سیستم های اطلاعات مدیریت
کنث.سی. لاودن؛ حبیب رودساز؛ جین.پی لاودن؛ سینا محمدنبی؛ امیرحسین بهروز
600,000
روزنامه نگاری نوین
نعیم بدیعی؛ حسین قندی
600,000
فرآیند خط مشی گذاری های عمومی
سیدمهدی الوانی؛ فتاح شریف‌زاده
120,000