تعداد عنوان ها: 403
مبانی رفاه اجتماعی
محمد ذاهدی اصل
100,000
مبانی عرفان و تصوف
محمد حسین بیات
100,000
مبانی مددکاری اجتماعی
محمد زاهدی اصل
120,000
مبانی نظریه پرسش و پاسخ
رونالد ک. همبلتون؛ اچ سوامیناتان؛ جین راجرز؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ رونالد ک. همبلتون؛ اچ سوامیناتان؛ جین راجرز؛ محمد رضا فلسفی نژاد
100,000
مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی بررسی مسائل حقوق بین الملل بشر
باهمکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
100,000
مجموعه مقالات اولین همایش ملّی طرح مسائل جامعه شناسی ایران
انجمن جامعه شناسی ایران و شهرداری تهران
100,000
مجموعه مقالات برگزیده همایش بین المللی نسخ خطی فارسی در بالکان و اروپای مرکزی
نعمت الله ایران زاده؛ ایوو پانوف؛ علیرضا پور محمد
200,000