تعداد عنوان ها: 484
مجموعه مقالات همایش اقتصاد،فرهنگ و توسعه ملی
به کوشش عباس شاکری؛ عبدالرسول قاسمی
120,000
اصول بهینه یابی پویا
آلفا سی.چیانگ؛ عباس شاکری؛ فریدون اهرابی
200,000
مجموعه مقالات همایش ابعاد وجودی انسان (دوره دو جلدی)
به کوشش محمد حسین بیات؛ عباس اشرفی
350,000
برنامه ریزی آرمانی کاربردی
مهرداد تمیز؛ دیلان جونز؛ سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی؛ مجید باقری
120,000
کار گروهی با نوجوانان (اصول و کاربرد آن)
محمدحسین بازرگانی؛ اندرو مالکوف
200,000
درآمدی بر ادبیات (1)
حسین پاینده
140,000
سه قرن با جنبش های اسلامی
حمید صالحی؛ عماد اصلانی؛ مناره بازاری
130,000
راهنمای یادگیری و تدریس تلفیقی (درنظام آموزش حضوری و از راه دور)
ژانت مک دونالد؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ وحید صالحی
120,000
آمار ناپارامتریک وروش پژوهش با کاربرد نرم افزارSPSS20.0
یعقوب حسینی؛ علیرضا ضیائی بیده
140,000
تحلیل داده های رسته ای
فرزاد اسکندری
120,000
From Materialism to Ideationalism
حسین سلیمی
100,000
پیوند سیاست با شعر عصر مشروطه
عبدالمطلب عبداله
100,000
تحقیق در عملیات (جلد اول)
حمدی طه؛ علی خاتمی فیروزآبادی
300,000
مقاله نویسی در مطبوعات
حسین قندی
100,000
خانواده از منظر قرآن و حدیث
صالح حسن زاده
100,000
تحلیل محتوای کاربردی
کامران فیضی؛ مهسا پیشداد
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعد آخرین صفحه