تعداد عنوان ها: 487
مجموعه مقالات اولین همایش ملّی طرح مسائل جامعه شناسی ایران
انجمن جامعه شناسی ایران و شهرداری تهران
100,000
اقتصاد خرد
حمید رضا ارباب؛ پیتر کالوو؛ ژئو فری واگ
100,000
سفینه مروارید
منوچهر دانش پژوه
100,000
مجموعه مقالات همایش مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی
به کوشش نجفقلی حبیبی، محمد حسین پناهی
100,000
المختصر فی تاریخ الادب الفارسی
نادر نظام تهرانی
100,000
آمار غیر پارامتری برای علوم رفتاری
یوسف کریمی؛ سیدنی سیگل
100,000
اقتصاد صنعتی(جلد اول)
محمد قلی یوسفی
100,000
اقتصاد صنعتی(جلد دوم)
محمد قلی یوسفی
100,000
مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی بررسی مسائل حقوق بین الملل بشر
باهمکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
100,000
سیمای تجارت بین الملل
مرتضی چینی چیان
100,000
زن در سخن و سیره امام علی
مهدی مهریزی
100,000
تجارت در دوره قاجاریه
قاسم انصاری رنانی؛ قنبرعلی کرمانی
100,000