دانشگاه علامه طباطبائی، کتابفروشی، ارسال آثار برای انتشار، کتاب مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 
موضوعات: ������ �������������� �� ���������������������
تعداد عنوان ها: 4
علم داده
جان دی. کلهر، برندن تیرنی؛ مهدی علیپور حافظی
900,000