تعداد عنوان ها: 12
مرتب سازی:

روزنامه نگاری نوین

4,500,000 ریال

وسایل ارتباط جمعی

1,600,000 ریال

مدیریت و روابط عمومی

1,000,000 ریال

مقاله نویسی در مطبوعات

500,000 ریال

گزارش و نگارش در روابط عمومی

100,000 ریال