موضوعات: علوم ارتباطات
تعداد عنوان ها: 11
وسایل ارتباط جمعی
کاظم معتمدنژاد
450,000
روزنامه نگاری نوین
نعیم بدیعی؛ حسین قندی
600,000
مدیریت و روابط عمومی
حمید نطقی
270,000
مقاله نویسی در مطبوعات
حسین قندی
100,000
مدیریت در روابط عمومی
وی.کی. دابی؛ رحمان سعیدی
100,000
گزارش و نگارش در روابط عمومی
حسین عماد افشار
100,000