دانشگاه علامه طباطبائی، کتابفروشی، ارسال آثار برای انتشار، کتاب مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
شرایط خرید

شماره حساب برای واریز در وجه بانک مرکزی: 4001073503008714

شماره شبا:  IR460100004001073503008714

شماره اقتصادی: 411386459377

کد پستی: 3148633361

شناسه: پرداخت: 333073574140120000000000000097

 شناسه ملی: 14003122805