تحلیل داده – ستانده شالوده ها و بسط ها دوره دو جلدی

6,000,000 ریال