تحلیل داده – ستانده شالوده ها و بسط ها دوره دوجلدی

6,000,000 ریال