مد لسازی مالی با استفاده از نر مافزار Python و MATLAB

2,500,000 ریال