مبانی و کاربرد های تآمین مالی (صنعت برق)

800,000 ریال