روشهای غیر پیمایشی و ترکیبی جدید در برآورد جداول داده - ستانده منطقه ای

600,000 ریال