آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی همراه با دستورهای نرم افزاری SPSS

800,000 ریال