کارورزی مشاوره در شبکه‌های مجازی: اصول، فنون و نظریه‌ها در بافتی یکپارچه با گزارش کامل جلسات مشاوره

500,000 ریال