اقتصاد انرژی: تعاریف، مفاهیم، بازارها و سیاست‌ها (جلد دوم)

2,000,000 ریال