مهندسی مالی و مدل سازی بازارها با رویکرد نرم افزار MATLAB

1,600,000 ریال