مدیریت استراتژیک هلدینگ؛ چارچوبی برای استراتژی‌های سرپرستی

1,300,000 ریال