برنامه‌ریزی بنگاه؛ استفاده از اصول شی‌گرا و نگاهی به داده‌های بزرگ

1,000,000 ریال