مدل مدیریت تاب‌آوری CERT؛ مدلی کامل برای مدیریت عملیاتی تاب‌آوری

1,500,000 ریال