اصول دفترداری و حسابداری بازرگانی(دوره پنج جلدی)

900,000 ریال