ارزیابی مخاطره و تحلیل تصمیم در شبکه های بیزی

1,600,000 ریال