مقاله های برگزیده سمینار پژوهش هایی در علوم اکچوئری

1,200,000 ریال
این سمینار نخستین بار در سال1385