ریاضیات کاربردی (برای علوم اجتماعی ،اقتصاد،مدیریت)

1,600,000 ریال