بهینه سازی خطی و غیر خطی (جلد اول)

1,200,000 ریال