توسعه سیستم های آموزش آنلاین با استفاده از ابزارهای منبع باز (بکار گرفتن تکنولوژی لینوکس)

1,200,000 ریال