هوشمندی کسب و کار (مفاهیم وطراحی و توسعه سیستم ها)

600,000 ریال