ریاضی عمومی (1) با استفاده از نرم‌افزار Mathematica

1,600,000 ریال
ویراستارلیدا فرخو