سیستم قیمت ها و تخصیص منابع تولیدی

1,500,000 ریال