موضوعات: سایر کتاب ها
تعداد عنوان ها: 19
مجموعه مقالات همایش علمی میراث تاریخی ایران در اوستیا
آقای فائز دین پرست، زالینا کائوکووا، مریم شفقی و دیانا سکایوا
300,000
راهنمای جامع سیستم یکپارچه کتابخانه دیجیتالی آذرسا
محمد علی زرگری؛ منیره قاسمی؛ سید مهدی طاهری
100,000
The Biography of Allameh Seyed Mohammad Hossein Tabataba'i
رسول فیروزی؛ فریبا جباری
پیش نگارش گام نخست در فرایند پژوهش
حمید رضا رحمانی زاده دهکردی
100,000
شیعه و حفظ آثار جنگ
احمد اصغریان جدی
100,000
آلرژی و کودکان
پروانه خوشرو
100,000
ژنتیک در پزشکی
مارگارت ویلسون تامپسون؛ رودریک آر. مک اینز؛ علی فرازمند؛ هانتینگتون اف. ویلارد
150,000
کتابشناسی آذربایجان
نجیبه افنانی
بیوتکنولوژی
علی فرازمند؛ جان ا.اسمیت
100,000