دانشگاه علامه طباطبائی، کتابفروشی، ارسال آثار برای انتشار، کتاب مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 
موضوعات: سایر کتاب ها
تعداد عنوان ها: 21
تاریخ جامع روسیه
ا.ا. کازلوف و همکاران ؛ مریم مرادی و ناهید کلاشی
1,200,000
مجموعه مقالات همایش علمی میراث تاریخی ایران در اوستیا
فائز دین پرست، زالینا کائوکووا، مریم شفقی و دیانا سکایوا
300,000
The Biography of Allameh Seyed Mohammad Hossein Tabataba'i
رسول فیروزی؛ فریبا جباری
راهنمای جامع سیستم یکپارچه کتابخانه دیجیتالی آذرسا
محمد علی زرگری؛ منیره قاسمی؛ سید مهدی طاهری
500,000
پیش نگارش گام نخست در فرایند پژوهش
حمید رضا رحمانی زاده دهکردی
350,000
شیعه و حفظ آثار جنگ
احمد اصغریان جدی
1,300,000
آلرژی و کودکان
پروانه خوشرو
350,000
ژنتیک در پزشکی
مارگارت ویلسون تامپسون؛ رودریک آر. مک اینز؛ علی فرازمند؛ هانتینگتون اف. ویلارد
2,500,000
کتابشناسی آذربایجان
نجیبه افنانی
بیوتکنولوژی
علی فرازمند؛ جان ا.اسمیت
500,000