نویسنده: کامران سلمانی قرائی
تعداد عنوان ها: 1
مهندسی مالی و مدل سازی بازارها با رویکرد نرم افزار MATLAB
عبدالساده نیسی؛ کامران سلمانی قرائی
250,000