تعداد عنوان ها: 58
مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی بررسی مسائل حقوق بین الملل بشر
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی ؛ دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
100,000
آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)
حسن دادبان؛ گاستون استفانی؛ ژرژ لواسور؛ برنار بولوک
100,000
آیین دادرسی کیفری (جلد اول)
حسن دادبان؛ گاستون استفانی؛ ژرژ لواسور؛ برنار بولوک
100,000
حقوق جزای عمومی(جلد اول)
حسن دادبان؛ گاستون استفانی؛ ژرژ لواسور؛ برنار بولوک
100,000
حقوق جزای عمومی (جلددوم)
گاستون استفانی؛ حسن دادبان؛ ژرژ لواسور؛ برنار بولوک
100,000
مطالعه تطبیقی انقلاب ها از کرامول تا کاسترو
محمد عبداللهی؛ لورنس کاپلان
100,000
دیدگاهها بررسی جنگ خلیج فارس
ابراهیم زارعی
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه