تعداد عنوان ها: 60
مجموعه مقالات همایش دیپلماسی هسته‌ای ایران
کیهان برزگر؛ علی اسمعیلی اردکانی
100,000
رهیافت بومی سازی علوم سیاسی
ابراهیم برزگر
100,000
حقوق انرژی و محیط زیست
رزماری لیستر؛ آدریان برد بروک؛ آرامش شهبازی
100,000
نظریه های روابط بین الملل
سید حسن میر فخرائی؛ اسکات برچیل؛ اندرو لینکلیتر
200,000
ژئوپولیتیک خوزستان و تهدیدات خارجی
اصغر جعفری ولدانی
130,000
آسیای مرکزی بعد از 2014
استفان جی بلانک؛ سید حسن میرفخرایی
100,000
کتابچه مقدماتی پیشگیری از تکرار جرم و بازاجتماعی کردن بزهکاران
حسین غلامی؛ حمیدرضا نیکوکار؛ ویون چین؛ یووون داندوراند
120,000