تعداد عنوان ها: 57
رفتار سازمانی نگرش اقتضایی
عباس محمد زاده؛ آرمن مهروژان
100,000
توسعه تکنولوژی(بررسی مفاهیم و فرآیند تصمیم گیری ها)
عباس حاج فتحعلی ها؛ مهدی سید اصفهانی
100,000
تمرکز و عدم تمرکز سازمانی
حسین رحمان سرشت
100,000
شناخت جهانگردی
پرویز دیبائی
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه