تعداد عنوان ها: 65
ارتباطات سازمانی (فرایندها و رویکردها)
کاترین میلر؛ زهره خوش نشین؛ محمد رضا جمشیدی؛ ناصر گودرزی
100,000
آمار غیر پارامتری برای علوم رفتاری
یوسف کریمی؛ سیدنی سیگل
100,000
تغییر و اصلاح رفتار کودک راهنمایی برای معلمان،پرستاران و والدین
لوک-اس. واتسون؛ شکوه السادات بنی جمالی
100,000
استنباطهای علی در پژوهش غیر آزمایشی
محمد رضا شادرو؛ هوبرت ام.بلیلاک
100,000
زمینه زیست شناختی روان شناسی
محمد حسن امیر تیموری
100,000
تجزیه و تحلیل ارتباطات سازمانی
داود محب علی؛ سیمور هامیلتون
100,000
کامپیوتری کردن کتابخانه
مهناز ملکی معیری؛ یان لاوسی
100,000
پیری
فریده دخت سید مظفری؛ لون دیویس
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه