تعداد عنوان ها: 40
مبانی مددکاری اجتماعی
محمد زاهدی اصل
350,000
تحلیل نهادی جرم در ایران
مسعود عالمی نیسی
400,000
تحلیل محتوی در علوم اجتماعی و انسانی
ال-آر.هولسی ؛ نادر سالار زاده امیری
200,000
چکیده مقالات همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی در ایران
علی اکبر تاج مزینانی؛ رضا امیدی
100,000
کارآفرینی و تعاون
جعفر هزار جریبی
250,000
کمره نامه
مرتضی فرهادی
450,000
مجموعه مقالات ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه
محمد زاهدی اصل؛ علی اکبر تاج مزینانی
100,000
کار گروهی با نوجوانان (اصول و کاربرد آن)
محمدحسین بازرگانی؛ اندرو مالکوف
200,000
درآمدی بر جامعه شناسی علمی انتقادی
ارل ببی؛ محمد حسین پناهی
100,000
خودکشی
امیل دورکهیم؛ نادر سالار زاده امیری
180,000
صور ابتدایی حیات مذهبی
نادر سالار زاده امیری؛ امیل دورکهیم
200,000
نظریه های مددکاری اجتماعی
عزت الله سام آرام
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه