تعداد عنوان ها: 480
مدل‌سازی مالی با استفاده از نرم‌افزار MATLAB
عبدالساده نیسی؛ مسلم پیمانی فروشانی
400,000
مدیریت و روابط عمومی
حمید نطقی
270,000
راهنمای اقتصاد پساکینزی
ریچارد پی.اف.هولت؛ استیون پرسمن؛ مهدی تقوی
200,000
جستاری در مطالعات اربعین‌پژوهی
به کوشش عباس اشرفی؛ علی شریفی
200,000
تحلیل نهادی جرم در ایران
مسعود عالمی نیسی
400,000
نظریه ها و روش های آموزش
حسن اسدزاده
300,000
روش های آماری
نادر نعمت الهی
400,000
گفتمان توسعه روستایی و کشاورزی در ایران
مصطفی شریف؛ وحید اسلام‌زاده
450,000
تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان
مقصود امیری؛ سیدعلی ایازی؛ مجتبی آقایی
350,000
مددکاری اجتماعی؛ کار با جامعه
محمد زاهدی اصل
300,000
گزیده های نظم و نثر فارسی
منوچهره دانش پژوه
220,000
مجموعه مقالات همایش اقتصاد مقاومتی: الزامات و چالش‌ها
به کوشش عباس شاکری؛ فرشاد مومنی؛ عبدالرسول قاسمی
200,000
مدیریت استراتژیک هلدینگ؛ چارچوبی برای استراتژی‌های سرپرستی
وحید خاشعی ورنامخواستی؛ علیرضا ولیان
300,000
تمثیل، خیال و تاویل
داود اسپرهم
200,000
آموزش غیرخطی در اکتساب مهارت‌های ورزشی
احسان زارعیان؛ جیایی چو؛ کیت دیویدز؛ کریس باتن؛ آیان رنشاو
280,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه