دانشگاه علامه طباطبائی، کتابفروشی، ارسال آثار برای انتشار، کتاب مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 
موضوعات: �������� ��������������
تعداد عنوان ها: 46
خودکشی
امیل دورکهیم؛ نادر سالار زاده امیری
2,000,000
نگارش ارزیابی های تحلیلی در مدد کاری اجتماعی
کریس دایک؛ مرضیه قرائت خیابان
800,000
مبانی مددکاری اجتماعی
محمد زاهدی اصل
1,000,000
چکیده مقالات دو مین همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی در ایران
علی اکبر تاج مزینانی؛ محمد امیرپناهی؛ بهروز روستاخیز
1,000,000
تحلیل محتوی در علوم اجتماعی و انسانی
ال رادولف.هولستی؛ نادر سالار زاده امیری
900,000
مددکاری اجتماعی؛ کار با جامعه
محمد زاهدی اصل
800,000
مجموعه مقالات همایش جامعه، فرهنگ و اقتصاد مقاومتی
علی‌اکبر تاج مزینانی؛ میترا عظیمی
300,000
تحلیل نهادی جرم در ایران
مسعود عالمی نیسی
1,400,000
چکیده مقالات همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی در ایران
علی اکبر تاج مزینانی؛ رضا امیدی
100,000
کارآفرینی و تعاون
جعفر هزار جریبی؛ سمیرا قاسمی زارع
1,200,000
کمره نامه
مرتضی فرهادی
2,000,000
مجموعه مقالات ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه
محمد زاهدی اصل؛ علی اکبر تاج مزینانی
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه