موضوعات: علوم ارتباطات
تعداد عنوان ها: 11
مدیریت و روابط عمومی
حمید نطقی
270,000
روزنامه نگاری نوین
نعیم بدیعی؛ حسین قندی
350,000
وسایل ارتباط جمعی
کاظم معتمدنژاد
150,000
مقاله نویسی در مطبوعات
حسین قندی
100,000
مدیریت در روابط عمومی
وی.کی. دابی؛ رحمان سعیدی
100,000
گزارش و نگارش در روابط عمومی
حسین عماد افشار
100,000