موضوعات: مطالعات بیمه
تعداد عنوان ها: 6
حقوق بیمه
دکتر غلامحسین جباری
120,000
مقاله های برگزیده سمینار پژوهش هایی در علوم اکچوئری
حمید ضرغام بروجنی؛ جواد عرفانیان عالی منش؛ حمید ضرغام بروجنی؛ جواد عرفانیان عالی منش
150,000