موضوعات: تربیت بدنی و علوم ورزشی
تعداد عنوان ها: 9
اخلاق در ورزش
غلا م علی کارگر؛ سارا کشکر
300,000 240,000
بازگشت به حالت اولیه برای عملکرد ورزشی
آقای رسول اسلامی؛ رسول اسلامی؛ امین عیسی نژاد؛ صادق امانی؛ امین عیسی نژاد؛ صادق امانی
300,000 240,000
ضروریات تحلیل عملکرد در ورزش
مایک هیوز ایان ام . فرانکز؛ احسان زارعیان
350,000 280,000
کنترل حرکتی انسان دورۀ دو جلدی (جلد 1 و 2)
دیوید ا. روزن باوم؛ احسان زارعیان؛ عباس بهرام؛ دیوید ا. روزن باوم؛ احسان زارعیان؛ عباس بهرام
350,000 280,000
مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
غلام علی کارگر؛ مصطفی سلطانی
250,000 200,000