موضوعات: علوم ارتباطات
تعداد عنوان ها: 9
روزنامه نگاری نوین
نعیم بدیعی؛ حسین قندی
350,000 262,500
گزارش و نگارش در روابط عمومی
حسین عماد افشار
100,000 75,000
مدیریت در روابط عمومی
وی.کی. دابی؛ وی.کی. دابی؛ رحمان سعیدی؛ رحمان سعیدی
100,000 75,000
مقاله نویسی در مطبوعات
حسین قندی
100,000 75,000
وسایل ارتباط جمعی
کاظم معتمدنژاد
150,000 112,500