موضوعات: علوم ارتباطات
تعداد عنوان ها: 10
روزنامه نگاری نوین
نعیم بدیعی؛ حسین قندی
350,000
گزارش و نگارش در روابط عمومی
حسین عماد افشار
100,000
مدیریت در روابط عمومی
وی.کی. دابی؛ رحمان سعیدی
100,000
مقاله نویسی در مطبوعات
حسین قندی
100,000
وسایل ارتباط جمعی
کاظم معتمدنژاد
150,000