موضوعات: علوم ارتباطات
تعداد عنوان ها: 9
روزنامه نگاری نوین
نعیم بدیعی؛ حسین قندی
350,000
گزارش و نگارش در روابط عمومی
حسین عماد افشار
100,000
مدیریت در روابط عمومی
وی.کی. دابی؛ وی.کی. دابی؛ رحمان سعیدی؛ رحمان سعیدی
100,000
مقاله نویسی در مطبوعات
حسین قندی
100,000
وسایل ارتباط جمعی
کاظم معتمدنژاد
150,000