موضوعات: مطالعات بیمه
تعداد عنوان ها: 6
اصول و کلیات بیمه های اشخاص (جلد دوم)
دکتر هادی دستباز
100,000 80,000
حقوق بیمه
دکتر غلامحسین جباری
120,000 96,000
مقاله های برگزیده سمینار پژوهش هایی در علوم اکچوئری
حمید ضرغام بروجنی؛ جواد عرفانیان عالی منش؛ حمید ضرغام بروجنی؛ جواد عرفانیان عالی منش
150,000 120,000