موضوعات: مطالعات بیمه
تعداد عنوان ها: 6
اصول و کلیات بیمه های اشخاص (جلد دوم)
دکتر هادی دستباز
100,000 75,000
حقوق بیمه
دکتر غلامحسین جباری
120,000 90,000
مقاله های برگزیده سمینار پژوهش هایی در علوم اکچوئری
حمید ضرغام بروجنی؛ جواد عرفانیان عالی منش؛ حمید ضرغام بروجنی؛ جواد عرفانیان عالی منش
150,000 112,500