موضوعات: مطالعات بیمه
تعداد عنوان ها: 6
نحوه ساخت جدول عمر مبنای محاسبات فنی بیمه
حسین بهزادی؛ رابرت دابلیو بتن
150,000 120,000
حقوق بیمه
غلامحسین جباری
120,000 96,000
مقاله های برگزیده سمینار پژوهش هایی در علوم اکچوئری
به کوشش حمید ضرغام بروجنی
150,000 120,000