موضوعات: سایر کتاب ها
تعداد عنوان ها: 19
اصول بهداشت و تغذیه مادر و کودک
پروانه خوشرو
100,000 75,000
آلرژی و کودکان
پروانه خوشرو
100,000 75,000
بیوتکنولوژی
علی فرازمند
100,000 75,000
پیش نگارش گام نخست در فرایند پژوهش
حمید رضا رحمانی زاده دهکردی
100,000 75,000
حج
شادی نیک رفعت؛ مرتضی آذرخش
700,000 525,000
راهنمای جامع سیستم یکپارچه کتابخانه دیجیتالی آذرسا
محمد علی زرگری؛ منیره قاسمی؛ سید مهدی طاهری
100,000 75,000
زیست شناسی عمومی
فریده دخت سیدمظفری
100,000 75,000
ژنتیک در پزشکی ،تامپسون و تامپسون
مارگارت ویلسون تامپسون(ودیگران...)؛ علی فرازمند؛ مارگارت ویلسون تامپسون(ودیگران...)؛ علی فرازمند؛ مارگارت ویلسون تامپسون(ودیگران...)؛ علی فرازمند؛ علی فرازمند؛ مارگارت ویلسون تامپسون(ودیگران...)
150,000 112,500
شیعه و حفظ آثار جنگ
احمد اصغریان جدی
100,000 75,000
کتابشناسی آذربایجان
نجیبه افنانی
مجموعه مقالات کرسی های نظریه پردازی دانشگاه علامه طباطبائی
به کوشش رضا دنیوی، شادی الواری
200,000 150,000
مجموعه مقالات کرسی های نظریه پردازی در دانشگاه علامه طباطبائی (جلد دوم)
شادی الواری؛ به کوشش رضا دنیوی؛ شادی الواری؛ به کوشش رضا دنیوی؛ شادی الواری؛ به کوشش رضا دنیوی؛ شادی الواری؛ به کوشش رضا دنیوی
200,000 150,000
مجموعه مقالات کرسی های نظریه پردازی در دانشگاه علامه طباطبائی (جلد سوم)
شادی الواری؛ به کوشش رضا دنیوی؛ شادی الواری؛ به کوشش رضا دنیوی؛ شادی الواری؛ به کوشش رضا دنیوی؛ به کوشش رضا دنیوی؛ شادی الواری
260,000 195,000