موضوعات: تربیت بدنی و علوم ورزشی
تعداد عنوان ها: 13
اخلاق در ورزش
غلا م علی کارگر؛ سارا کشکر
300,000 225,000
بازگشت به حالت اولیه برای عملکرد ورزشی
آقای رسول اسلامی؛ رسول اسلامی؛ امین عیسی نژاد؛ صادق امانی؛ امین عیسی نژاد؛ صادق امانی
300,000 225,000
تغذیه ورزشی برای مربیان
دکتر مینو باسامی؛ آقای سجاد احمدی‌زاد
400,000 300,000
ضروریات تحلیل عملکرد در ورزش
مایک هیوز ایان ام . فرانکز؛ احسان زارعیان
350,000 262,500
کنترل حرکتی انسان دورۀ دو جلدی (جلد 1 و 2)
دیوید ا. روزن باوم؛ احسان زارعیان؛ عباس بهرام؛ دیوید ا. روزن باوم؛ احسان زارعیان؛ عباس بهرام
350,000 262,500
مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
غلام علی کارگر؛ مصطفی سلطانی
250,000 187,500
مدیریت مالی و اداری در ورزش
غلامرضا شعبانی بهار
170,000 127,500
مقدمه‌ای بر آزمون ورزشی قلبی ریوی
اندرو ام. لوکس؛ اچ. توماس رابرتسون؛ راب دبلیو. گلنی؛ بختیار ترتیبیان؛ سید مرتضی طیبی؛ مینو باسامی؛ رسول اسلامی
150,000 112,500